Personvernombodet skal blant annet bidra til at verksemda:

  • Informerer om kva personopplysningar som vert samla inn og kvifor.
  • Halda oversikt over opplysningane som vert handsama.
  • Gjev innsyn til den opplysningane gjeld.
  • Kontrollerer tilgongen til opplysningane.
  • Ber om samtykke frå den opplysningane gjeld før opplysningane vert handsama.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikkje kjem på avvegar.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrot og konsekvensar.
  • Slettar personopplysningar det ikkje lenger er behov for.

Eit personvernombod er ein ressursperson som styrker verksemda sin kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombodet rettleier verksemda slik at personopplysningar vert handsama på ein god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombodet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og innformasjonssikkerhet. Meir konkret betyr dette handtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldingar og personopplysningar på avvegar.

Gjennom at Stord kommune har eit personvernombod er kommunen friteken for meldeplikta som følgjer av personopplysningelova § 31. Men konsesjonsplikta gjeld.

Meir informasjon om personvernombod finn du på Datatilsynet sine nettsider.