Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skulefritidsordning (SFO)

Tenesteomtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Opptaksperiode

Ordinær SFO

Tilbodet fylgjer skuleåret.

Søknadsfristen er 1. april og vedtak/opptak skjer kontinuerleg fram til skulestart. Dersom det er plass, kan skulen gje tilbod om SFO til elevar òg ut over denne fristen.

NB! Elevane beheld tildelt plass inntil den vert endra, sagt opp, eller eleven sluttar på 4. trinn.

Tilbod om SFO i ferie og på skulefrie dagar

Føresette kan søkja om sommar-SFO og SFO på skulefrie dagar (undervisningsfrie og planleggingsdagar).

Søknadsfristen er 1. april. Tilbodet vert gitt for eit skuleår av gangen. Føresette må derfor søke om tilbodet årleg.

Tilbodet vert samlokalisert ved ein av barneskulane i kommunen. Dette er per i dag Leirvik skule.

NB! Søknad om sommar-SFO og SFO på elevfrie dagar må du søke om årleg.

SØK SFO PLASS HER

Endring og oppseiing

Føresette kan sei opp eller endra plassen med minst to månads varsel rekna frå den 1. i påfølgjande månad. Døme: Seier du opp SFO tilbodet 15. desember vil du ha tilbod og betalingsplikt ut februar. Frå og med mars har du ikkje tilbod og betalingsplikt.

Det må betalast for opphald i oppseiingstida, også for ubenytta plass. Dette gjeld og tilbodet om sommar SFO, og/ eller SFO på skulefrie dagar.

Merk at føresette ikkje kan sei opp eller redusera plass etter 1. mars, med verknad frå 1. april. I tilfelle dette skjer, vil foreldrebetaling likevel løpa til neste skuleår byrjar.

Foreldrebetaling

For SFO i skuleåret skal det betalast for 10 månadar med betalingsfrist den 20. kvar månad.

Forfall for opphaldsbetaling for sommar-SFO (juni) er i juli.

Forfall for opphaldsbetaling skulefrie dagar inneverande skuleår (ikkje sommar-SFO i juni) er i august.

Merk: ein må betale for alle dagane tilbodet gjeld, sjølv om ein ikkje nyttar SFO-tilbodet alle dei skulefrie dagane.

Forfall for opphaldsbetaling august (halve august) + sommar-SFO i august er i september.

 

Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen

Lover

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Høve til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontakt

Rektor ved den skulen eleven er innskriven (for praktisk informasjon om tilbodet)

Fagavdeling oppvekst og utdanning

Skulefagleg rådgjevar Hans Dagfinn Reppen

Telefon: 53 49 67 94 

Send sikker digital post

Tjenesten oppdatert: 29.09.2017 18:14