Du kan søkja barnehageplass heile året når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk det elektroniske skjemaet for å søkja hjå både kommunale og private barnehagar. Dersom du ikkje har norsk personnummer eller MinID, kan du kontakta Fagavdeling oppvekst og kultur ved barnehageopptak. Kontaktinformasjon finn du til høgre på sida, eller nedst på sida om du er på mobil.

I samordna opptak (hovudopptak) vert det tildelt plassar frå nytt barnehageår i august. Sjå den enkelte barnehage sine vedtekter for oppstartsdato og opptakskriterier.

Søknadsfrist til hovudopptaket: 1. mars.

SØK OM, ENDRE ELLER SEI OPP BARNEHAGEPLASS HER

Har du søkt om plass i løpet av året ved løpande opptak, men ikkje fått tilbod, treng du ikkje sende ny søknad for å delta i hovudopptaket. Les meir om løpande opptak lenger nede på sida.

Kommunen har etter barnehagelova ansvar for å sikra at det er tilstrekkeleg tal barnehageplassar i kommunen for barn under opplæringspliktig alder. Barn som etter barnehagelova § 16 har rett på slik plass i kommunen der dei er busett, får tildelt slik plass under hovudopptaket kvart år.

Det enkelte barn har kun rett på ein barnehageplass. Det vil sei at når føresette til eit barn som har barnehageplass søkjer og tek imot plass i ein annan barnehage, så seier dei frå seg retten til vidare plass der barnet går frå den datoen det er teke imot plass i den nye barnehagen.

Føresette må elles sei opp barnehageplassen og betala for oppseiingstida i tråd med den enkelte barnehage sine vedtekter.

Har barnet rett til plass i samordna opptak?

For at barnet skal ha lovfesta rett til plass i samordna opptak, må følgjande kriterier vera oppfylt:

 • Barn som fyller eitt år seinast innan utgongen av august det året det vert søkt om barnehageplass 
 • Barn som fyller eitt år i september, oktober eller november det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til slik plass innan utgongen av den måndaden barnet fyller eitt år.
 • Barnet har rett til plass i den kommunen der det er busett, eller vert busett ved oppstart i barnehage
 • Søknad om plass må vera mottatt innan 1. mars

Dersom det ikkje er plass i første eller andre prioritet, vil barnet få tilbod om plass i anna barnehage. Viser elles til Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbod om plass.

Byte barnehage?

Send ny søknad dersom du ikkje har søknad inne. 

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne etter Barnehagelova § 18 vert prioritert ved opptak til barnehage. Sakkunnig instans må bekrefta at barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkunig vurdering skal sendast til Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord eller send sikker elektronisk post til kommunen her.

Barn som det er fatta vedtak om etter Barnevernslova har også prioritet.

Kvar har du rett på plass?

Barnet har rett på plass i den kommunen der det er busett.

Søkja barnehageplass

Alle som vil søkja barnehageplass i Stord kommune skal nytta elektronisk skjema (innlogging via ID-porten). Det same gjeld om ein ynskjer å byta barnehage. Lenke til søknadsportalen finn du lenger opp på sida. 

Når søknaden er ferdig utfylt og sendt, får søkjar umiddelbart ei stadfesting i SvarUt om «Mottatt barnehagesøknad». Søkjar får vidare melding i SvarUt om «Stadfesting av motteken barnehagesøknad» når kommunen har godkjent han.

Ta kontakt med barnehagemynde dersom de har vanskar med å få sendt inn søknad om plass.

Når får du svar?

Me kan ikkje sei kor lang tid det vil ta før du får tilbod om plass. Ventetida er avhengig av når det blir ledig plass i den aktuelle barnehagen og/eller aldersgruppa. Barnet har rett til oppstart frå august det året du har søkt.

Slik foregår hovudopptaket

Opptakskriterier og antal ledige plassar er avgjerande for kven og kor mange som får plass i ønska barnehage. Tilbod om plass i første runde av hovudopptaket vert sendt ut i byrjinga av slutten av mars. Svarfrist er cirka ei veke.

Stord kommune gjennomfører samordna opptak av barnehageplassar ved hovudopptaket kvart år, jf. barnehagelova § 17 og Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune. Kommunen legg stor vekt på å innfri brukarane sine ønske og behov under sjølve opptaket, og organiserer det difor slik:

 1. Første tilbodsrunde:
  Barnehagestyrarane tilbyr plass til søkjarar som har deira barnehage som 1. prioritet, (nokre barnehagar får fylt opp alle dei ledige plassane i denne runden).
   
 2. Andre tilbodsrunde:
  Barnehagestyrarane tilbyr vidare plass til søkjarar som har deira barnehage som 1. prioritet (dette om nokon takka nei i første runde) og til søkjarar som har deira barnehage som 2. prioritet.
   
 3. Tredje tilbodsrunde:
  Barnehagestyrarane tilbyr vidare plass til søkjarar som har deira barnehage som 1., 2. prioritet, og så vidare.

Søkjarar som ikkje får tilbod i barnehagar dei har søkt i, vert tilbydd plass i barnehagar som ikkje har nok søkjarar til å fylla opp ledige plassar.

Ved tildeling av barnehageplass under samordna opptak skal barnehagane tildela plassane i tråd med prioriteringane som står i den enkelte barnehage sine vedtekter

Kommunen har oppfylt kravet om å gje tilbod til alle barn med rett til barnehageplass når barna har fått tilbod om barnehageplass i kommunen dei bur i. Rett til barnehageplass gjeld kun under opptaket. Unntaket er barn med nedsett funksjonsevne og barn det er fatta vedtak om etter barnevernslova. Desse barna skal ha prioritet ved supplerande opptak også.

Informasjon om kodar ved søknad

Opptakskriterie (lovfesta):

200 = rett til prioritet etter barnehagelova § 18 Prioritet ved opptak
- 300 = busett i ein annan kommune

Prioritet ved opptak (jf. den enkelte barnehage sine vedtekter):

100 = rett til plass i høve barnehagelova § 12 a
10 B = rett til prioritet i høve tilsett i bedrift ( gjeld kun Naustvåg barnehage)
10 T = rett til prioritet i høve tilsett
10 S = rett til prioritet i høve søsken
5 = rett til prioritet i høve minoritetsspråkleg

Føresette registrerer kodane som er gjeldande for deira barn ved utfylling av søknad om barnehageplass. Styrarane skal vidare sikra at søknadane inneheld rett prioritetskode.

Løpande opptak

Styrarane tildeler elles ledige barnehageplassar gjennom året. Barn med nedsett funksjonsevne og barn det er fatta vedtak om etter barnevernslova har rett til prioritet ved løpande opptak også.