Frå 1. januar 2021 gjeld eit felles europeisk regelverk for droner og modellflyging i EU og i Noreg. Alle pilotar av modellfly og droner med kamera eller vekt på 250 gram eller meir registrera seg. I tillegg er det krav til pilotens kompetanse. Krava aukar i takt med risikoen som flyginga inneber.

Les om relgar for bruk av droner på Luftfartstilsynet.no

Using a drone?

Are you planning to visit Norway and take photos using a drone? The common European drone rules came into effect 1. January 2021 in Norway. You can register, take online courses and exam at flydrone.no. All pilots flying a drone that has a camera or is heavier than 250 g, needs to register themselves at Flydrone.no.

Read more at Luftfartstilsynet.no