I det konstituerande møtet skal det nye kommunestyret også velga ordførar og varaordførar, samt medlemmar til råd og utval. Sjå møta direkte på: Til kommuneTV

Saker som skal handsamast kl 12.00

Godkjenningar

 • GK 12/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • GK 13/23 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 21.09.2023

Orientering

 • OS 17/23 Kommunedirektøren orienterer

Politiske saker

 • PS 45/23 Budsjettrevisjon 2. tertial 2023
 • PS 46/23 Søknad om fritak for betaling av arealleige Sunnhordland Lufthavn AS
 • PS 47/23 Godkjenning av revidert avtale om syns- og audiopedagogiske teneste i Vestland (SAPT) - 2. gongs. handsaming
 • PS 48/23 Byggjerekneskap for investeringsprosjekt - Avlastingsbustadar og barnebustadar Sævarhagen
 • PS 49/23 Tilleggsvedtak til kommunestyre-sak 37/23 - Oreigning - del av gnr.27, bnr.59 i Stord kommune

Referatsaker

 • RS 29/23 Protokoll etter møte i kontrollutvalet 20.09.2023 - Stord kommune
 • RS 30/23 Referatsak til kommunestyret om kommunal økonomisk berekraft (KØB)

Interpellasjonar og spørsmål

 • IS 42/23 Spørsmål til kommunestyret frå Fredrik Litleskare (H) - ad Tesla avtale p-plass Vabakkjen
 • IS 43/23 Spørsmål til kommunestyret frå Mohamed Kallel (Raudt) - Praksis og avtaleverk mellom kommunen og de ansattes representanter

 

Saker som skal handsamast kl 16.00

Godkjenningar

 • GK 14/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Politiske saker

 • PS 51/23 Godkjenning av kommunestyrevalet 2023
 • PS 52/23 Formannskap - val for perioden 2023-2027
 • PS 53/23 Val av ordførar og varaordførar for perioden 2023-2027
 • PS 54/23 Kontrollutval - val for perioden 2023-2027
 • PS 55/23 Utval for plan og utvikling - utval for rehabilitering, helse og omsorg - utval for oppvekst og kultur - val for perioden 2023-2027
 • PS 56/23 Driftsutval - val for perioden 2023-2027
 • PS 57/23 Valstyret - val for perioden 2023-2027
 • PS 58/23 Valkomitè - val for perioden 2023-2027
 • PS 59/23 Eldreråd - val for perioden 2023-2027
 • PS 60/23 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - val for perioden 2023-2027
 • PS 61/23 Ungdomsrådet - val for perioden 2023-2025 + politisk kontaktperson i ungdomsrådet - val i perioden 2023-2027
 • PS 62/23 KS Fylkesmøte - val for perioden 2023-2027