Medlemmar

  1. Leiar: Per Geir Vatna – personleg vara: Jan Vidar Kannelønning
  2. Nestleiar: Tor Magne Albretsen – personleg vara: Reidar Nesse
  3. Signe Ekeland – personleg vara: Per Jan Ingebrigtsen

 

Den sakkunnige takstnemnda si oppgåve er å fastsetja skatteverdien til eit objekt på grunnlag av forslag frå takstmenn. Ei slik fastsetjing er å rekna som takst.  

Lov om eigedomsskatt til kommunane