Møteinnkallingar og protokollar til eldrerådet 

Send post til rådet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Tove Dypå Lunde, e-post: dyp-lund@online.no, telefon: 416 47 771 
Nestleiar: Nils Tore G. Økland, e-post: nils.okland@hvl.no

Medlemer i valperioden 2019-2023

Nr. Namn Vara
1. Tove Dypå Lunde

Birger R. Larsen
Tove Iren Garli
Hans Emil Johansen

2. Nils Tore Gram Økland
3. Randi Helland
4. Kåre Løkhammer (V) Øyvind Kyvik (H)
Britt D. Reksnes (Ap)
5. Sunniva H. Sande (Sp)

 

Om eldreråd

Eldrerådet er heimla i kommunelova § 5-12 og det er kommunestyret sjølv som vel eldreråd. Fleirtalet av medlemene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år.

Departementet har gjeve ut ei forskrift om oppgåver, organisering og sakshandsaming for råda. Etter reglementet for eldrerådet skal rådet ha 5 medlemer med minst 40% representasjon av kvart kjønn.

Stord Pensjonistforening og andre etablerte pensjonistlag har rett til å koma med framlegg om medlemmer til rådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vera alderspensjonistar.

Eitt medlem vert å velja frå kommunestyret, eit frå Utval for rehabilitering, helse og omsorg + vara.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar som skal veljast mellom pensjonistane. 

Rettleiar for eldreråd