Møteinnkallingar og møteprotokollar (elementscloud.no)

Send post til rådet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Tove Dypå Lunde
Nestleiar: Nils Tore Gram Økland

Medlemmar

NamnVara

Nils Tore Gram Økland

Rune Jørgensen

Tove Dypå Lunde

Kjellbjørg Lunde

Laila Stensletten

Gurli Tveit

Magne Heimvik (H)

Inger Johanne Moe (Ap)

Eva Herskedal Irgens (Frp)

Tore Roth Blokhus (SV)

 

 

Om eldreråd

Eldrerådet er heimla i kommunelova § 5-12 og det er kommunestyret sjølv som vel eldreråd. Fleirtalet av medlemene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år.

Departementet har gjeve ut ei forskrift om oppgåver, organisering og sakshandsaming for råda. Etter reglementet for eldrerådet skal rådet ha 5 medlemer med minst 40% representasjon av kvart kjønn.

Stord Pensjonistforening og andre etablerte pensjonistlag har rett til å koma med framlegg om medlemmer til rådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vera alderspensjonistar.

Eitt medlem vert å velja frå kommunestyret, eit frå Utval for rehabilitering, helse og omsorg + vara.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar som skal veljast mellom pensjonistane. 

Politisk reglement for Stord eldreråd

Rettleiar for eldreråd - regjeringen.no