Det kan gjevast tilskot til tilpassing av bustad for personar med nedsett funksjonsevne og til eldre som treng gjera endringar i bustaden for å kunne bli buande i heimen. Ordninga er økonomisk behovsprøvd og behovet for tilpassinga skal vera varig.

Det kan og gjevast tilskot til kjøp av bustad for særleg vanskelegstilte og til refinansiering for å kunne behalda bustad. Denne ordninga er svært behovsprøvd og vert oftast gitt saman med lån.

Meir informasjon om ordningane og søknadsskjema finn du på www.husbanken.no.

Kontakt

Epost: bustadkontoret@stord.kommune.no

Marianne Ankervold, tlf 53 45 64 84