Viltkartlegginga omfattar alle landlevande artar i Stord og Fitjar , men det er lagt spesiell vekt på artar med økonomisk verdi, samt truga og sårbare artar.

Kunnskapen nyttast aktivt i arealforvaltinga i kommunane, men kan òg vere til glede for alle som har ei interesse for vilt- og naturforvalting.

Les meir om kartlegginga av naturtypane

Plandokument

Kartlegging av viltet på Stordøy