Føremål med planen:

  • Gi ei skildring av rusmiddelsituasjonen og dei utfordringane me står ovanfor og omhandlar alkohol, narkotiske stoffer, misbruk av legemidlar, bruk av dopingmidlar, tobakk og snus.
  • Planen skal føre til ein heilskapleg rusmiddelpolitikk ved å sjå på samanhengar mellom folkehelse, førebygging, bevillingsordningar og behov for innsats på rehabiliteringsområdet.
  • Medverka til å sikra god livskvalitet for alle innbyggarar i Stord kommune.

Plandokument

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020