Ein kan førehandsrøysta i den kommunen ein oppheld seg i sjølv om ein ikkje er folkeregistrert her.  Røysta vert sendt til rett kommune. 

I følgje valgloven § 10-1 (1) skal førehandsrøyster som vert mottekne dagen etter valdagen klokka 17.00, godkjennast. Når desse røystene er komen til kommunen skal dei registrerast og etter det kan me føreta valoppgjer. 

Det vil seie at valresultatet ikkje vert klart før tysdag 10. september etter klokka 17.00

 

Les meir om valresultat og valoppgjer på valg.no

www.valgresultat.no