Omtale av planen

Føremålet med planen er å leggja til rette for nytt fylkesvegsamband inkludert nye rundkøyringar og sykkelveg frå fylkesveg 544 i Sæ til fylkesveg 5062 Ådlandsvegen/Tysevegen, samt prosesjonsveg mellom Stord kyrkje og gravplassane ved Frugarden. Områdeplanen legg òg til rette for bustadtomter i Frugarden og Lio, ei næringstomt i Sæ og ein parkeringsplass aust for Frugardselva.

Reguleringsplanen som digital kart du sjå i Stordkartet.

Dokument

Vedtaket og plandokumenta er å finne i kommunen sitt planregister, Arealplaner.no  under fane planbehandling. Ved ein inkurie var dato for vegteikningar, som det er referert til i føresegner, feil, og vegteikningar hadde falle ut av saka til kommunestyret. Korrekt dato for vegteikningar 09.02.2024 er retta i føresegner datert 03.05.2024. Ved spørsmål kan ei ta kontakt med RBO på telefon 476 98 719.

Klagerett

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova og § 28 i forvaltningslova av den som er part eller har rettslig klageinteresse.

Klage må grunngjevast og sendast til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 STORD
eller på e-post til post@stord.kommune.no

Klagefrist: 29.mai 2024

Eventuelle krav om erstatning eller straksinnløysing etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningslova må for ubygd eigedom vera framsett innan 3 år. For utbygd eigedom gjeld same fristen etter at bygga er fjerna.