Planområdet

Planområdet omfattar om lag 30 daa og ligg mellom Moldmyrvegen og Kårevikvegen.

Føremål

Detaljreguleringa legg til rette for utbygging av varierte bustadformer i form av einebustader, konsentrerte småhus og leilegheitsbygg med maks 3 etasjar, samt leike- og grøntområde. Planframlegget legg opp til 45-49 nye bueiningar.

Dokument og digitalt plankart

Plandokument  til offentleg ettersyn finn du i kommunen sitt planregister, Arealplaner.no. Dokumenta ligg under fane planbehandling.

Reguleringsplanen som digitalt plankart kan du sjå i Stordkart. 

Varsling

Offentleg mynde, grunneigarar og naboar, og andre partar som har særlege interesser i saka får tilsendt eige varsel.

Eventuelle merknader til planen skal sendast kommunen:

Digitalt via:
Kommunen sitt planregister, fane: Gi Tilbakemelding eventuelt via eDialog, eller e-post: post@stord.kommune.no 

Brevform til:
Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 Stord

Merknadsfrist 26.07.2024