Føresegnene i norma erstattar føresegn i arealdelen av 2010-2021 sine føresegner om leike-, ute- og opphaldsareal; §§1.21-1.28, og er ein del av kommuneplanen for Stord kommune.

Lenke til Norm for uteopphaldsareal ved bustadbygging (Arealplaner.no)

Norma skal sikra at areal til opphald utandørs er eigna til å; 

  • fremja inkluderande fellesskap, berekraft og attraktivitet
  • utvikla gode bu- og nærmiljø
  • fremja folk si helse og trivsel