Hovudmålet med kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner er å regulera alkoholomsetnaden i Stord slik at den går føre seg i forsvarlege former slik statlege og kommunale organ føreset.

Plandokument

Alkoholpolitiske retningsliner 2020-2024