Planen omfattar langsiktige og kortsiktige mål og tiltak på alle nivå i kommunen. For å nå måla som vert sett må ein ha faste haldepunkt og tidsrammer, og tiltak må følgjast opp.

Satsingsområda er vurdert og valt ut med bakgrunn i føringar frå lokale, regionale og nasjonale planar, samt lokale forhold.

For å nå måla i planen må tiltaka følgjast opp. Føresetnaden for å nå hovudmålet ligg i lokal politisk vilje og handlekraft, men er også knytt opp til statlege rammevilkår for auka energifleksibilitet og bruk av alternative energikjelder.

Plandokument