Planen omhandlar fokusområde for barnehage, grunnskule, kulturskule, sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge (SOFT) og barnevern fram til 31.12.2017

Plandokument