Føremålet med Kommunedelplan for vassforsyning er å sikra at alle i Stord til ein kvar tid har tilgong på nok drikkevatn av god kvalitet.

Denne planen erstattar Kommunedelplan for vassforsyning frå 2006-2017. Planarbeidet er gjennomført i tråd med retningslinene i plan- og bygningslova.

Plandokument

Kommunedelplan for vassforsyning 2015-2026