Personal- og organisasjonssjefen er direkte overordna

  • IKT-eininga
  • Løn og personal
  • Fellestenester

Særlege ansvarsområde

  • Møter fast i administrasjonsutvalet 
  • Møter fast i kommunedirektøren si leiargruppe