Målet er at barn og unge i kommunen skal få rett hjelp til rett tid av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av einingar og faggrupper. Rus og kriminalitetsførebyggande arbeid er ein sentral del av folkehelsearbeidet og det førebyggande arbeidet for barn og unge i Stord kommune. Kommunen har eit kriminalitetsførebyggande samarbeid med Stord lensmannskontor gjennom SLT modellen.

Modellen skal sørgje for å koordinere kunnskap og ressursar mellom politi og relevante kommunale einingar, men også foreldre, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar.

Les meir om tiltak frå ungdomsteamet/ SLT koordinator her

Kontaktinformasjon

SLT-koordinator

Bjarte Epland

Tlf: 481 53 218

Send e-post til Bjarte Epland

Følg førebyggjande tenester koordinatoren på facebook