Målet er at barn og unge i kommunen skal få rett hjelp til rett tid av eit hjelpeapparat som samarbeidar godt på tvers av einingar og faggrupper. Rus og kriminalitetsførebyggjande arbeid er ein sentral del av folkehelsearbeidet og det førebyggjande arbeidet for barn og unge i Stord kommune. Kommunen har eit kriminalitetsførebyggjande samarbeid med Stord lensmannskontor gjennom SLT modellen.

Modellen skal sørgje for å koordinere kunnskap og ressursar mellom politi og relevante kommunale einingar, men også foreldre, næringsliv og frivillige lag og organisasjonar.

Modellen skal sørgje for å koordinere kunnskap og ressursar mellom politi og relevante kommunale einingar, også foreldre, næringsliv, frivillige lag og organisasjonar.

Les meir om tiltak frå ungdomsteamet/ SLT koordinator her