Målgruppe

Målgruppa til PPT er born, ungdom og elevar som ikkje får tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet i skule, eller ikkje får dekka behova sine innanfor det almennpedagogiske tilbodet i barnehagen.

Me skal først og fremst gi vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for born i førskulealder og behov for spesialundervisning for elevar i grunnskule og i vaksenopplæring på grunnskulen sitt område.

PP-tenesta skal også bistå barnehagar og skular  i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Dette kan skje gjennom lærande nettverk som er temabasert eller generelle.

Det er opplæringslova som krev at PPT gjer denne vurderinga, då PPT er både fagleg kompetent og ein nøytral part. PPT skal gjere ei sakkunnig vurdering i desse tilfella:

  • Søknad om tidleg eller utsett skulestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak frå opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Teiknspråkopplæring
  • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK )Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

Vidaregåande skule har eiga PP-teneste 

Før tilvising til PPT

Du kan kontakta PP- tenesta for hjelp med kva som skal vera kartlagt før ei tilvising frå barnehage og skule, eller nytta deg av skjema:

Dersom du som føresett treng rettleiing ikring dette kan du ta kontakt med oss for hjelp.

Tilvising til PPT

Etter at ein har kartlagt det ein skal kartleggja før tilvising, fylt ut pedagogisk rapport,  eventuelt andre kartleggingar som ein vil leggja ved; testrestultat, utskrift av stafettlogg og  liknande,  fyller du ut tilvisingskjema, som ligg i lenkene her:

Tiltak frå PPT kan du lesa meir om her.

Send sikker digital post til PPT

Med eDialog kan du enkelt senda brev og dokument til oss på ein trygg måte, også om dei inneheld personsensitive opplysningar og/eller er unnateke offentlegheit. Dokumenta må vera i pdf format.

Trykk her for å senda sikker digital post til PPT

Kontakt oss - tilsette

Namn og funksjonKontaktinformasjon
Jannecke Fjeldtvedt
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar
Fagleiar PPT

Telefon
53 49 69 46 / 456 59 766

E-postadresse
jannecke.fjeldtvedt@stord.kommune.no

Tore Roth Blokhus
Pedagogisk- psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 67 10 / 908 00 323

E-postadresse
tore.roth.blokhus@stord.kommune.no

Gunn Grov
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 69 45 / 908 00 416

E-postadresse
gunn.grov@stord.kommune.no

Solveig Huse Furevik
Merkantil

Telefon
53 49 69 40

E-postadresse
shf@stord.kommune.no

Kathrine Wegner Skjølingstad
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53496949 / 456 35 101

E-postadresse
kathrine.skjolingstad@stord.kommune.no

Turid Meanger
Sosionom

Telefon
53 49 67 82 / 908 00 230

E-postadresse
turid.meanger@stord.kommune.no

Ingrid Helen Mjelde
Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 69 42 / 908 00 109

E-postadresse
ingrid.helen.mjelde@stord.kommune.no

Kjellfrid Lie Økland
Spesialpedagog

Telefon
53 49 69 13 / 908 00 463

E-postadresse
kjellfrid.lie.okland@stord.kommune.no

Kathrine Støve

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 49 67 48 / 456 52 467

E-postadresse
kathrine.stove@stord.kommune.no

Anita Eriksen

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

Telefon
53 45 64 65 / 975 52 237             

E-postadresse
anita.eriksen@stord.kommune.no

Susanne  Johnsen

Pedagogisk-psykologisk rådgjevar

 

Telefon

53 49 69 47 

E-postadresse

susanne.johnsen@stord.kommune.no 

Tilsette på PPT