Det overordna målet i viltforvalting er at viltet og dets leveområde skal forvaltast slik at naturen sin produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på. Jaktuttaket er eit av flere virkemiddel for å halde viltbestandane i balanse.

Småviltjakt i Stord og Fitjar

Alle viltartar som ikkje er storvilt reknast som småvilt. Det er høve til å jakte på ei rekke småviltartar, både av fuglar og pattedyr. Det er òg enkelte lokale fredningsbestemmingar som ein må gjere seg kjent med om ein ynskjer å jakta i Stord og Fitjar.

Ta kontakt med Stord Jeger og Fiskeforening for meir informasjon.