Kven får tilbod hjå oss?

Barn og unge med funksjonshemming.
Brukarane mottek tenester etter individuelle vedtak som er heimla i Helse- og omsorgstenestelova.

Kva teneste yt me?

  • Avlasting (anten i privat heim eller i avlastingsbustaden i Sævarhagen.) Me yt både time- og døgnbasert avlasting, både veke og helg
  • Omsorgsstønad
  • Oppfølging av barn og unge med utviklings-/funksjonshemming som bur i lag med føresette

Avlastingsbustaden i Sævarhagen

Brukarane får tildelt plass etter enkeltvedtak.
Døme på aktivitetar: Turar i nærmiljø, skogsturar, spel, teikning, maling og daglege gjeremål som t.d. matlaging.

Avlastingsbustaden er stengd jul, nyttår og påske.

Informasjon til foreldre til born og unge med nedsett funksjonsevne

Kontakt oss

Avdelingsleiar:
Ingfrid Kambe Strømsnes
Send e-post til Strømsnes

Mobil avd.leiar mellom kl. 08 - 15.30: 
975 52 159

Avlastingsbustaden:
Gul base:    477 86 970
Raud base: 476 92 352

Barnebustad:
488 60 418
Team Sævarhagen
940 24 756 

Besøksadresse:
Sævarhagen 51, 5416 STORD