Me har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdagar på Stord rådhus. 

Tilsette

 

Geir Røssland

Geir Røssland

Tlf: 53 45 85 40 – 94 82 53 46 
geir.rossland@fitjar.kommune.no

Dagleg leiar

Administrasjon og leiing, landbruks- og delingssaker, plansaker, nydyrking, massedeponi, konsesjonsfritak, rådgjeving i høve til eigarskifte m.m.

Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Fagkonsulent landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart og landbruksregister, praktikantordninga, tidlegpensjon, ulike prosjekt.

Kari Rydland

Kari Bjørndal

Tlf. 53 45 85 49
kary@fitjar.kommune.no

Rådgjevar miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, kontaktperson friluftsliv (Fitjar),verneområda og biologisk mangfald miljøfyrtårnsertifisør. Koordinator Sunnhordland vassområde.

 

 

 

Gunnar Kleive

Tlf. 53 45 85 00
gkle@fitjar.kommune.no

 

 

 

 

Jorunn Kårvatn

Tlf. 53 45 85 00
joka@fitjar.kommune.no

Konsesjonsfritak