Me har hovudkontor på Fitjar rådhus. 

Tilsette

Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Rådgjevar landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart, landbruksregister og ulike prosjekt.

Rådgejvar skog og vilt

Gunnar Kleive

Tlf. 53 45 85 47 - 481 24 668
gkle@fitjar.kommune.no

Rådgjevar skog og vilt

Skogfond, tilskotsordningar for skogkultur og vegbygging (NMSK), kursing i ulike tema innan skogbruk, motorferdsel i utmark, viltforvaltning.

Jorunn Kårvatn

Jorunn Kårvatn

Tlf. 53 45 85 43
joka@fitjar.kommune.no

Landbruks- og miljøsjef

Konsesjon, produksjonstilskot, jordlova, bakkeplanering/nydyrking.

Anette Mek Vik

Anette Mek Vik

Tlf. 53 45 85 40
anevik@fitjar.kommune.no 

Rådgjevar produksjonstilskot, konsesjon, dreneringstilskot, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, jordlov og viltforvaltning

Profilbilete av Marlene Sørli

Marlene Sørli

Tlf. 53 45 85 49
malsor@fitjar.kommune.no

Rådgjevar natur og miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, kontaktperson friluftsliv (Fitjar), verneområda (Stord) og biologisk mangfald