Me har hovudkontor på Fitjar rådhus, med fast kontordag på onsdagar på Stord rådhus. 

Tilsette

 

Geir Røssland

Geir Røssland

Tlf: 53 45 85 40 – 94 82 53 46 
geir.rossland@fitjar.kommune.no

Dagleg leiar

Administrasjon og leiing, landbruks- og delingssaker, plansaker, nydyrking, massedeponi, konsesjonsfritak, rådgjeving i høve til eigarskifte m.m.

Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Fagkonsulent landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart og landbruksregister, praktikantordninga, tidlegpensjon, ulike prosjekt.

Kari Rydland

Kari Bjørndal

Tlf. 53 45 85 49
kari.rydland@fitjar.kommune.no

Rådgjevar miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, kontaktperson friluftsliv (Fitjar),verneområda, biologisk mangfald miljøfyrtårnsertifisør og konsesjonsfritak. Prosjektleiar Vassområde Sunnhordland.

Ole Kristian Trondsen

Ole Kristian Trondsen

Tlf. 53 45 85 51 / 917 02 193
ole-kristian.trondsen@fitjar.kommune.no

Fagkonsulent skogbruk og vilt

(onsdag, torsdag, fredag)

Skogspørsmål og skogforvaltning; skogkultur, hogst, skogfond, landbruksvegar, miljøtiltak i skogen, viltforvaltning, motorferdsel i utmark, skogtenester for Austevoll.