Retningslinjene for 2020-2024 vart vedtekne i kommunestyret 24.09.2020.

Hovudmålet med kommunen sine alkoholpolitiske retningslinjer er å regulera alkoholomsetnaden i Stord slik at den går føre seg i forsvarlege former slik statlege og kommunale organ føreset.