Kommunalsjefen er overordna følgjande einingar

 • Fagavdeling rehabilitering, helse og omsorg (RHO)
 • Institusjonstenester
 • Heimebaserte tenester
 • Habilitering
 • Psykisk helse og rus
 • Aktivitet og re/habilitering
 • NAV kommune
 • Tildelingskontoret
 • Legetenesta

Særlege ansvarsområde

 • Møter fast i Utval for rehabilitering, helse og omsorg
 • Møter fast i kommunedirektøren si leiargruppe