Kommunalsjefen er direkte overordna følgjande einingar

 • Fagavdeling for oppvekst og kultur (OKU)
 • Skular 
 • Barnehagar
 • Barnevern
 • Førebyggjande tenester
 • Eining for kultur

Særlege ansvarsområde

 • Møter fast i Utval for oppvekst og kultur
 • Beredskapsansvarleg
 • Møter fast i Kommunaldirektøren si leiargruppe
 • Møter fast i Kommunaldirektørteamet 
 • Krisesenter