Det er Johansen sitt ansvar å sjå til at Stord kommune utviklar organisasjonen og tenestene til beste for innbyggjarane, og at tiltak vert gjennomførte i tråd med politiske vedtak. Johansen tiltrådde stillinga i 2023. 

Sentrale oppgåver for kommunedirektøren og leiargruppa er m.a.

 • Overordna leiing av administrasjon og tenesteproduksjon
 • Førebuing til- og gjennomføring av politiske vedtak
 • Planlegging og utvikling
 • Verksemdstyring, økonomistyring og resultatorientering
 • Leiarutvikling, arbeidsgjevarpolitikk og organisasjonsutvikling
 • Kommunal beredskap
 • Informasjon og kommunikasjon

Kommunedirektøren er direkte overordna

 • Kommunalsjefane
 • Økonomisjef
 • Personal- og organisasjonssjef
 • Controller
 • Tekniske tenester

Særlege ansvarsområde

 • Leiar i kommunal kriseleiing
 • Nettsida
 • Møter fast i formannskapet
 • Møter fast på saksmøte