Felles vikarpool for alle RHO einingane, vikarstab for heimebaserte tenester og nattpatruljen inngår i avdelinga.