Løn og personal er strategisk leiing og einingane si støtte i saker knytt til rekruttering, arbeidsmiljø, lønsfastsetjing, lønsutbetaling, lønsforhandlingar, pensjon/seniorpolitikk, forsikring, personalreglement, permisjonar, fråværsregistrering osv.

Løn og personal har tett samarbeid med dei hovudtillitsvalde og hovudverneombodet i kommunen.

Lønsutbetaling i Stord kommune er den 12. i mnd.

Avtalar og ordningar for tilsette i Stord kommune

Skjema og rutinar finn du i kvalitetssystemet vårt Compilo

Søkja jobb

Ønskjer du jobb i kommunen? Her finn du ledige stillingar

Tilsette

Namn

Funksjon / arbeidsoppgåver

Telefon og e-postadresse

Sverre Sørensen

Avdelingsleiar

53 49 66 62

Sverre.Hagerup.Sorensen@stord.kommune.no

Jon Eirik Kvalnes

HMT-leiar

53 49 66 22/99 38 95 62

tmj@stord.kommune.no

Siv Nesse

Koordinator for lærlingar

53 49 66 97/47 28 33 87

sne@stord.kommune.no

Randi Sveinsgjerd

Sakshandsamar/nestleiar

53 49 66 02/97 55 20 16

rsv@stord.kommune.no

Hilde Mary Laukhamar

Sakshandsamar 

53 49 66 92

hil@stord.kommune.no

Timea Basler

Konsulent legetenester

53 49 66 37 / 480 88 231

Timea.Basler@stord.kommune.no 

Anne-Line Innvær

Sakshandsamar

 

 53 49 66 91 / 473 90 849

anne-line.innvaer@stord.kommune.no

Gerd Kristin Handeland

 

Fagansvarleg løn

53 49 69 12

gerd.kristin.handeland@stord.kommune.no

Bjørg Brattetaule

Refusjon sjukeløn og foreldrepengar 

53 49 67 13

bjorg.brattetaule@stord.kommune.no

Anne Klingsheim

Lønsarbeid

53 49 66 18

anne.klingsheim@stord.kommune.no 

Kristine Habbestad Oma

Lønsarbeid 

53 49 66 82

Kristine.Habbestad.Oma@stord.kommune.no