Stord kommune ynskjer å leggja til rette for at eldre arbeidstakarar skal ha arbeidsvilkår som gjer det mogeleg å vera i arbeid så lenge som mogleg. 

Aldersgrenser for kommunalt tilsette er 70 år. Einskilde stillingsgrupper har særaldersgrense. 

Pensjonsalder er den alder ein kan ta ut pensjon, eks. alderspensjon frå oppnådd særaldersgrense eller fylte 67 år, og avtalefesta pensjon (AFP) frå fylte 62 år.