Bustadsosialt team

Arbeidstidene til dette teamet er mandag til fredag frå 08.00-15.30.

Målgruppe: Vanskelegstilte på bustadmarknaden, med særleg vekt på mennesker med rusmiddelvanskar og dobbeltdiagnosar (rus og psykiske helsevanskar).

Metode og struktur: Busosialt team skal jobbe etter Housing first metoden.  Eit av dei overordna målet i  metoden er å støtte betringsprosessar hjå brukaren, dette vert og kalla recovery.

Me skal respektera brukarane i møte med dei «der dei er», vera fleksible og tilgjengelege og bruka tid på realsjonsbygging. Teamet skal vera ein støttespelar i endringsarbeidet til den enkelte.

Primærkontakt skal ha ansvar for kva som er viktig i høve den einskilde brukar og sjå til at Busosialt team følg dette opp.

Busosialt team skal driva lågterskel busosialt arbeid i Stord kommune. Teamet skal gje brukaren ei heilskapleg teneste i høve den enkelte sitt behov.

Me skal hjelpe brukarane til å få trygge og verdige butilhøve, der meistring og myndiggjering for brukarane er sentrale verdiforankringar. Busosialt team si rolle er å motivere gjennom praktisk bistand og opplæring slik at brukarane klarar å ta ansvar for eige liv.

Tenesta kan blant anna innehalde; Hjelp til å søkje bustad, hjelp til å behalde bustad, vekentlege tilsyn i bustad, økonomisk rettleiing, hjelp til å søkje behandling, hjelp til å kontakte fastlege og NAV mm.

Busosialt team har følgjande sentrale tema;

 • Valfriheit i teneste og bustad

 • Respekt, varme og medkjensle hjå medarbeidarar

 • Seperasjon mellom bustad og tenester (dvs at brukar ikkje mister teamet, sjølv om vedkommande vert kasta ut av bustaden).

 • Skadereduksjon i fokus (vekentlege tilsyn av teamet)

Teamet har tett samarbeid med andre instansar; fastlege, DPS, spesialisthelsetenesta, NAV mm. Er med i ansvarsmøter.

Innsøkjingsrutinar; skjer i samarbeid med busosialt team og NAV-Stord kommune.

Lovverk: pasientrettigheitslova §2-1a, 2.legg, og helse og omsorgstenestelova §3-2, 6b.

 

 

Ambulant team 1

Dette teamet tilbyr personretta tenester som blant anna legemiddelhandtering, stell, støttesamtalar, praktisk bistand med opplæring, miljøarbeid. Tilsette i ambulant team 1 jobbar i turnus dag og kveld. Dei som jobbar i miljøet har lang erfaring og kompetanse til å takle ulike utfordringar/uforutsette hendingar som skjer i løpet av ei vakt.

 

Dette teamet går todelt turnus frå måndag til fredag:

 

Dagvakt tilgjengeleg i tidsrommet 07.00-15.00

Kveldsvakt tilgjengeleg i tidsrommet 15.00-22.00

 

 

Ambulant team har fokus på å bidra til auka meistring i eige liv ved å tilby:

 • Støttesamtalar og rettleiing

 • Koordinering og utarbeiding av individuell plan

 • Har fokus på å gi brukar «verktøy» slik at dei kan meistre livet

 • Bustad, arbeid og sysselsetting

 • Fysisk aktivitet

 • Tilsette i ambulant team 1 har god fagkunnskap og legemiddel knytt til psykiatri/rus/ og somatisk helse.

 • Dei tilsette har god fagkompetanse i psykisk helse og rus

 • Ambulant team 1 sørgjer for utlevering/tillaging av medisinar

 • Koordineringstiltak/samarbeid med andre instansar som helsesøster, fastlege, DPS, Valen sjukehus, OT/PPT, NAV, fritidsaktivitetar og ansvarsgrupper.

Lovgrunnlaget for tenesta er Pasient og brukerrettighetsloven, i tillegg til Helse og omsorgstenesteloven.

Alle personretta tenester frå kommunen er gratis, men praktisk bistand må ein betala for. Alle som søkjer om tenester frå kommunen må kontakt kundetorget/tingarkontoret.

 

 

Ambulant team 2

Ambulant team 2:

Dette teamet består av psykisk helsearbeidarar som kan tilby støtte til personar som har psykiske helsevanskar og/eller er i ei livskrise og som treng oppfølging i kvardagen.

Dette teamet har arbeidstid frå måndag til fredag,  mellom kl 08.00-15.30.

 

 

Ambulant team har fokus på å bidra til auka meistring i eige liv ved å tilby:

 • Støttesamtalar og rettleiing

 • Koordinering og utarbeiding av individuell plan

 • Har fokus på å gi brukar «verktøy» slik at dei kan meistre livet

 • Bustad, arbeid og sysselsetting

 • Gruppeterapi/fysisk aktivitet

 • Tilbyr KID-kurs (Kurs i depresjonsmeistring)

 • Fokus på fysisk aktivitet, har turgruppe saman med frisklivsentralen.

 • Tilsette i ambulant team har god fagkunnskap og legemiddel knytt til psykiatri/rus/ og somatisk helse.

 • Dei tilsette har god fagkompetanse i psykisk helse og rus

 • Koordineringstiltak/samarbeid med andre instansar som helsesøster, fastlege, DPS, Valen sjukehus, OT/PPT, NAV, fritidsaktivitetar og ansvarsgrupper.

Lovgrunnlaget for tenesta er Pasient og brukerrettighetsloven, i tillegg til Helse og omsorgstenesteloven.

Alle personretta tenester frå kommunen er gratis, men praktisk bistand må ein betala for. Alle som søkjer om tenester frå kommunen må kontakt kundetorget/tingarkontoret.