Bustadsosialt team

Arbeidstidene til dette teamet er måndag til fredag frå 08.00-15.30.

Målgruppe: Vanskelegstilte på bustadmarknaden, med særleg vekt på personar med rusmiddelvanskar og dobbeltdiagnosar (rus og psykiske helsevanskar).

Metode og struktur: Busosialt team skal jobbe etter Housing first metoden.  Eit av dei overordna målet i  metoden er å støtte betringsprosessar hjå brukaren, dette vert og kalla recovery.

Me skal respektera brukarane i møte med dei «der dei er», vera fleksible og tilgjengelege og bruka tid på relasjonsbygging. Teamet skal vera ein støttespelar i endringsarbeidet til den enkelte.

Primærkontakt skal ha ansvar for kva som er viktig i høve den einskilde brukar og sjå til at Busosialt team følg dette opp.

Busosialt team skal driva lågterskel busosialt arbeid i Stord kommune. Teamet skal gje brukaren ei heilskapleg teneste i høve den enkelte sitt behov.

Me skal hjelpe brukarane til å få trygge og verdige butilhøve, der meistring og myndiggjering for brukarane er sentrale verdiforankringar. Busosialt team si rolle er å motivere gjennom praktisk bistand og opplæring slik at brukarane klarar å ta ansvar for eige liv.

Tenesta kan blant anna innehalde; Hjelp til å søkje bustad, hjelp til å behalde bustad, vekentlege tilsyn i bustad, økonomisk rettleiing, hjelp til å søkje behandling, hjelp til å kontakte fastlege og NAV mm.

Busosialt team har følgjande sentrale tema;

 • Valfriheit i teneste og bustad

 • Respekt, varme og medkjensle hjå medarbeidarar

 • Seperasjon mellom bustad og tenester (dvs at brukar ikkje mister teamet, sjølv om vedkommande vert kasta ut av bustaden).

 • Skadereduksjon i fokus (vekentlege tilsyn av teamet)

Teamet har tett samarbeid med andre instansar; fastlege, DPS, spesialisthelsetenesta, NAV mm. Er med i ansvarsmøter.

Innsøkjingsrutinar; skjer i samarbeid med busosialt team og NAV-Stord kommune.

Lovverk: pasientrettigheitslova §2-1a, 2.legg, og helse og omsorgstenestelova §3-2, 6b.

Ambulant team 1

Dette teamet tilbyr personretta tenester som blant anna legemiddelhandtering, stell, støttesamtalar, praktisk bistand med opplæring, miljøarbeid. Tilsette i ambulant team 1 jobbar i turnus dag og kveld. Dei som jobbar i miljøet har lang erfaring og kompetanse til å takle ulike utfordringar/uforutsette hendingar som skjer i løpet av ei vakt.

 

Dette teamet går todelt turnus frå måndag til fredag:

 

Dagvakt tilgjengeleg i tidsrommet 07.00-15.00

Kveldsvakt tilgjengeleg i tidsrommet 15.00-22.00

 

 

Ambulant team har fokus på å bidra til auka meistring i eige liv ved å tilby:

 • Støttesamtalar og rettleiing

 • Koordinering og utarbeiding av individuell plan

 • Har fokus på å gi brukar «verktøy» slik at dei kan meistre livet

 • Bustad, arbeid og sysselsetting

 • Fysisk aktivitet

 • Tilsette i ambulant team 1 har god fagkunnskap og legemiddel knytt til psykiatri/rus/ og somatisk helse.

 • Dei tilsette har god fagkompetanse i psykisk helse og rus

 • Ambulant team 1 sørgjer for utlevering/tillaging av medisinar

 • Koordineringstiltak/samarbeid med andre instansar som helsesjukepleiar, fastlege, DPS, Valen sjukehus, OT/PPT, NAV, fritidsaktivitetar og ansvarsgrupper.

Lovgrunnlaget for tenesta er Pasient og brukerrettighetsloven, i tillegg til Helse og omsorgstenesteloven.

Alle personretta tenester frå kommunen er gratis, men praktisk bistand må ein betala for. Alle som søkjer om tenester frå kommunen må kontakt kundetorget/tingarkontoret.

Ambulant team 2

Ambulant team 2:

Dette teamet består av psykisk helsearbeidarar som kan tilby støtte til personar som har psykiske helsevanskar og/eller er i ei livskrise og som treng oppfølging i kvardagen.

Dette teamet har arbeidstid frå måndag til fredag,  mellom kl 08.00-15.30.

 

Ambulant team har fokus på å bidra til auka meistring i eige liv ved å tilby:

 • Støttesamtalar og rettleiing

 • Koordinering og utarbeiding av individuell plan

 • Har fokus på å gi brukar «verktøy» slik at dei kan meistre livet

 • Bustad, arbeid og sysselsetting

 • Gruppeterapi/fysisk aktivitet

 • Tilbyr KID-kurs (Kurs i depresjonsmeistring)

 • Fokus på fysisk aktivitet, har turgruppe saman med frisklivsentralen.

 • Tilsette i ambulant team har god fagkunnskap og legemiddel knytt til psykiatri/rus/ og somatisk helse.

 • Dei tilsette har god fagkompetanse i psykisk helse og rus

 • Koordineringstiltak/samarbeid med andre instansar som helsesjukepleiar, fastlege, DPS, Valen sjukehus, OT/PPT, NAV, fritidsaktivitetar og ansvarsgrupper.

Lovgrunnlaget for tenesta er Pasient og brukarrettighetsloven, i tillegg til Helse og omsorgstenesteloven.

Alle personretta tenester frå kommunen er gratis, men praktisk bistand må ein betala for. Alle som søkjer om tenester frå kommunen må kontakta Tingarkontoret.

Kontakt oss

Vakttelefon Ambulant team:
Tlf. 53 40 31 66 / 908 04 235

Avdelingsleiar Ambulant team 1 og 2;

Silje Nordtveit

Tlf. 926 47 103

E-post: silje.nordtveit@stord.kommune.no 

 

Avdelingsleiar Bustadsosialt team:

Kenneth Stenbråten tlf 99 44 05 08

E-post: Kenneth.stenbråten@stord.kommune.no 

Adresse:
Lønningsåsen 9 A
5417 Stord