Målgruppa er personar med ein mild til moderat demenssjukdom. Me ønskjer å gi denne gruppa aktive og meiningsfulle dagar, då beheld ein ferdighetene lenger. Samstundes  kan pårørande få verdifull avlastning.

Tilbodet er lokalisert i Blåbygget i Sagvåg, og har opent 5 dagar i veka.

Dei som ynskjer eit slikt tilbod må søke Tildelingskontoret om å få denne tenesta. Skjema finn du lenger ned på sida. Utifrå behov kan ein få plass ein eller fleire dagar i veka. Det er eigenandel for tilbodet.

Dagaktivitetstilbodet er delt inn i to grupper, som har kvar sine stover. Det vert servert eit lett måltid når ein kjem på morgonen, og middag før ein reiser heim. Tida mellom måltida vert nytta til ulike aktivitetar tilpassa brukargruppa. Dette kan være turar, trim, dans, spel og samtalar kring ulike tema,  til dømes frå  bladet Sunnhordland. Det kan og vere aktivitetar knytt til mat eller måltider.

Tysdag og torsdag er det tilbod til yngre og fysisk spreke personar som  ikkje er komne for lagt sjukdomsutviklinga. Denne gruppa er aktiv med ulike turar og aktivitetar ute. Vi samarbeider med museet om enkle oppgåver som høver for brukarane. Vanlegvis et ikkje denne gruppa eit fullverdig middagsmåltid, men prioriterer enkle måltid, gjerne tilberedt på bålpanne  for å få tid til aktivitetar.

Transport til og frå inngår i dagaktivitetstilbodet.