Plansjefen er direkte overordna følgjande einingar

  • Fagkontor plan
  • Eining for regulering, byggesak og oppmåling
  • Stord brann og redning
  • Stord hamnestell 
  • Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor

Særlege ansvarsområde

  • Overordna planverk
  • Møter fast i kommunedirektøren si leiargruppe
  • Møter fast i byutvikling