Rehabiliteringsopphald

Gruppetilbod i dagrehabilitering hausten 2022

Rehabilitering med fokus på «Kva er viktig for deg?»:

Betre balanse – fallførebygging - forbetra gangfunksjon – vedlikehalde eller auke funksjon i alderdomen - gjenvinne funksjon etter sjukdom og skade - auka matlyst – gjenvinne tryggleik - gjenopprette sosialt nettverk - meistre kvardagen

Trening individuelt for deg som har fått eit funksjonsfall/sjukdom eller som har behov for ein periode med trening. Du får tverrfagleg oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut, sjukepleiar/hjelpepleiar/anna helsepersonell. Samarbeid med logoped vert oppretta ved behov. Me jobbar saman med deg mot eit avklart mål. 

Trening i gruppe med fysioterapeut for deg som treng å trene styrke og balanse for å vere trygg og sjølvstendig i kvardagen.

Du må kunne forflytte deg mellom heimen din og Stord Kommunale Rehabiliteringssenter anten for eiga hand, eller ved å nytte eige transportmiddel. Du kan bli vurdert til å kunne nytte taxi via pasientreiser, noko som medfører eigenandel inntil frikort.

For at du skal ha nytte av dagrehabilitering er motivasjon for trening viktig.

Du vil måtte samarbeide og delta aktivt i treninga for å nå dine mål. 

Dagrehabilitering kostar: kr 148,- pr dag inkludert måltider.

Korleis er eit opphald ved avdelinga

Dagrehabilitering vil vera individuelt tilpassa i eit avtalt tidsrom.

Dagsrytme:

09:00-09:20 Frukost. Etter frukost nyttar ein høve til å finne fram permen og førebu seg til dagen, sjekke tavla for avtalar.

09:30-11:30 Trening med fysioterapeut, aktivitet/egentrening

11:30-12:00 Lett lunsj og pause. Personal har lunsjpause.

12:00- 13:30 Fellestrening, eigentrening

13:30 Middag

14:15 Avsluttar dagen og gjer klar til heimreise

Praktiske opplysningar du treng å vita før eit opphald

Du møter i klede og sko som er eigna for trening. Evt badetøy og hygieneartiklar til dusj tek du med om du skal nytte bassenget.

Ta ikkje med eigedelar av stor verdi.

NB! Privat eigedelar vert ikkje forsikra av kommunen.

Ta med deg dei hjelpemidla du har som du nyttar i kvardagen. Dette kan vere rullator, rullestol, hørselshjelpemidlar osv.

Korleis søkje plass

Korleis søkje tenester ved dagrehabiliteringsavdelinga:

 

Kontakt oss

Telefon: 90 27 33 65 / 53 49 67 21

Avdelingsleiar Eunike Risnes: 
53 49 67 22 / 45 01 04 44

Einingsleiar: Kristin Steinsland