Rehabiliteringsopphald

Dersom du opplever å fungere dårligare enn før i kvardagen kan dagrehabilitering vera aktuelt for deg.

Individuelt tilbod med tverrfagleg oppfølging av fysio- og/eller ergoterapeut, sjukepleiar/hjelpepleiar/anna helsepersonell. Samarbeid med logoped vert oppretta ved behov. Me jobbar saman med deg mot eit avklart mål. Du vil få trening individuelt og i gruppe.

rehabilitering - henderMålet med rehabilitering er å auke eller vedlikehalde ditt funksjonsnivå, slik at du kan meistra å vera aktiv i eigen kvardag.

Du som brukar er den viktigaste samarbeidsparten og me legg stor vekt på kva som er viktig for deg.

Du må kunne forflytte deg mellom heimen din og Stord Kommunale Rehabiliteringssenter anten for eiga hand, eller ved å nytte eige transportmiddel. Du kan bli vurdert til å kunne nytte taxi via pasientreiser, noko som medfører eigenandel inntil frikort.

For at du skal ha nytte av dagrehabilitering er motivasjon for trening viktig.

Du vil måtte samarbeide og delta aktivt i treninga for å nå dine mål. 

Dagrehabilitering kostar: kr 140,- pr dag inkludert måltider.

Korleis er eit opphald ved avdelinga

Dagrehabilitering vil vera individuelt tilpassa i eit avtalt tidsrom.

Du kan velje om du vil ete frukost heime eller når du kjem til avdelinga. Gjennom dagen vil det verte eit program tilpassa deg. Du kan få tilbod om seng slik at du kan kvile deg mellom øktene om du ynskjer det. Du får middag før du reiser heim.

Praktiske opplysningar du treng å vita før eit opphald

Du møter i klede og sko som er eigna for trening. Evt badetøy og hygieneartiklar til dusj tek du med om du skal nytte bassenget.

Ta ikkje med eigedelar av stor verdi.

NB! Privat eigedelar vert ikkje forsikra av kommunen.

Ta med deg dei hjelpemidla du har som du nyttar i kvardagen. Dette kan vere rollator, rullestol, hørselshjelpemidlar osv.

Korleis søkje plass

Korleis søkje tenester ved dagrehabiliteringsavdelinga:

  • Du kan søkje via søknadskjema på Stord Kommune sine nettsider- Helse og omsorgstenester- søknad

  • Du kan henvende deg via dei tenester du allereie har td Heimebaserte tenester, kommunal fysio- eller ergoterapi,

     eller

  • du kan ta direkte kontakt med avdelinga.

    Teieplikt:

    Dei tilsette har teieplikt om personopplysingar.

Nedanfor finn du søknadsskjema for pleie og omsorgstenester.