Om kulturhuset

1. Generell informasjon

Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har i dag status som eit regionalt kulturhus. Aktivitetsnivået veks stadig og femner vidt, og me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.

2. Opningstider

Sjå kulturhuset sine sider for oppdaterte opningstider.

3. Telefontid

Telefontida til kulturtenester og administrasjonen for kulturhuset er som følgjer:

Måndag til fredag 09.00 - 15.00.

Telefonnummeret til sentralbordet er 53 49 69 50.
Ynskjer du å ringja nokon i administrasjonen før klokka 09.00 eller etter 15.00 må du nytta direktenummer.

4. Lokale

Stord kulturhus er mykje nytta av både lokale og eksterne lag og arrangørar. Her er eit oversyn over lokala du finn i huset:

Underetasje:

 • Kunsthallen. Utstillingslokale som og kan nyttast til konsertar, møter e.l. Kapasitet: ca. 150 personar.
 • Kultursenteret. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og dansesal. Kapasitet: 35-40 personar.
 • Undervisingsrom for Stord kulturskule.
 • Garderobe.
 • Tekniske rom og lager.

1. etasje:

 • Storsalen. Teater-, konsert- og kinosal. Fast spelestad for Riksteatret. Kapasitet: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 3 sminkeceller.
 • Småsalen. Kino- og konferansesal. Kan og nyttast til mindre konsertar. Kapasitet: 136 seter.
 • Symjehallen. Offentleg badeanlegg og treningsanlegg for symjegrupper. Undervisingsrom for Stord kulturskule.

2. etasje:

 • Møterom Tresmyro- med TV-skjerm (85"). Kapasitet: ca. 25 personar.
 • Møterom Vikjo - med TV-skjerm (55") og kommunikasjonsanlegg for m.a. Skype-møte: Kapasitet: ca. 12-14 personar.
 • Kulturadministrasjon
 • Stord folkebibliotek.
 • Administrasjon og undervisningsrom for Stord kulturskule.

Utleige

Tilsette

Namn og funksjon Kontaktinformasjon

Anne Lene Østvold Jordåen
Einingsleiar

Telefon
53 49 69 05 / 480 43 386

Herdis Elin Belsvik

Avdelingsleiar Stord kulturhus (inkl. kino og symejehall)

Telefon

53 49 69 58 / 975 52 213

Gareth Whittaker

Avdelingsleiar/rektor Stord kulturskule

Telefon

53 49 69 05/415 40 917

Bjørnar Withbro

Avdelingsleiar Stord fokebibliotek

Telefon

53 49 69 71

Trond Leirvik Onarheim
Kulturkonsulent

Telefon
53 49 69 59 / 911 01 239

Ragnhild Tveit

Kulturrådgjevar

Telefon

53 49 69 65 / 977 17 024

Aud Jorunn Mjånes
Fagansvarleg - Tilrettelagt fritid

Telefon
53 45 64 69 / 988 39 604

Åge Vallestad
Konsulent - Tilrettelagt fritid

Telefon
53 49 68 87

Margunn Hamre Vassdal
Leiar for Frivilligsentralen/BUA

Kulturhusvert

Kontor i Hamnegata 20 - 5411 Stord

Telefon
900 18 404

Astrid M. Skålevik
Leiar Harri fritidsklubb

Telefon
993 16 799

Britt Helland
Leiar Onsdagsklubben

Telefon
975 48 473

 

Her finn du tilsette i Stord kulturhus, kino og symjehall.

Her finn du tilsette i Stord folkebibliotek.

Her finn du tilsette i Stord kulturskule.

Summary in English

General information

Stord Culture House was built in 1977 and officially opened in 1978. The activity level is steadily growing and reaches a wide user group. Our aim is to be an inclusive and lively house for people of all ages. The house is owned and run by the Municipality of Stord.

Follow Stord Culture House at Facebook.

These municipal services are located in the culture house:

The Municipal Culture Services  
Stord Public Cinema              - Follow at Facebook
Stord Public Library               - Follow at Facebook
Stord Culture School             - Follow at Facebook

Opening hours

Opening hours at Stord Culture House are:

Monday – Thursday : 08.00 – 22.00
Friday                    : 08.00 – 22.30
Saturday                 : 09.30 – 22.00
Sunday                   : 15.30 – 23.00

Opening hours may change during summer and holidays.
 

Office hours of the Municipal Culture Services are:

Monday – Friday: 08.00 – 15.00

NB: These are the normal opening hours. There can be changes during Christmas, Easter and other holidays.

Telephone hours

The administration can be contacted by phone Monday to Friday from 09.00 - 15.00.

Our telephone number is 53 49 69 50 (offices switchboard).
If you need to get in contact with any of us before 09.00 or after 15.00 you need to use a direct number. You can find available direct numbers above (Tilsette).

Premises

The house is frequently used both by local and external users. Here is a summary of the different premises located in the house:

Basement:

The art hall. Exhibition room that also can be used for concerts, meetings, gatherings and more. Capacity: approx. 150 persons.
The culture centre. Meeting/gathering room with adjacent kitchen and dance studio. Capacity: 35-40 persons.

Ground floor:

The grand theatre. Theatre-, concert- and movie theatre. Guest house for Riksteatret. Capacity: 408 seats. Adjacent wardrobe facilities including 3 makeup rooms.
The small theatre. Movie- and Conference Theatre. Can also be used for smaller concerts and conferences. Capacity: 136 seats.
Swimming pool. Public swimming pool and training facilities for organised swimming training.
Teaching premises of the Stord Culture School.

First floor:

Meeting room 1: Meeting room with whiteboard and projector. Capacity: 25 persons
Meeting room 3: Capacity: 14 persons
Meeting room 5: Capacity: 20 persons
Stord Public Library
Administration of the Municipal Culture Services
Administration and teaching premises of the Stord Culture School