Eininga sitt ansvar er driftsoppgåver knytt til rekneskap finansforvaltning, likviditetsstyring, budsjettoppfølging og økonomirapportering. 

Eininga er eit sentralt kompetansemiljø innan økonomiområdet, og har ansvar for å drifta og utvikla kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i verksemdene. Eininga bistår strategisk leiing i utarbeidinga av årsbudsjettet og har ansvar for rekneskapsavslutning.

Oppgåver

 • økonomisk planlegging og styring
 • budsjettering
 • bokføring
 • fakturering
 • skanning leverandørfaktura
 • mottak av elektroniske faktura
 • innfordring kommunale krav
 • remittering
 • rapportering
 • kontoavstemmingar 
 • innkjøp

Innfordring

Ved manglande betaling vil det bli purra og det vert rekna gebyr og renter. Manglande betaling av eit krav vil føra til oppseiing av leiger og tenester. For å unngå oppseiing kan ein inngå ein nedbetalingsavtale.

Ved for sein betaling av parkeringsgebyr kjem det eit tillegg på 50% av opphavleg gebyr. For ubetalte eigedomsavgifter, festeavgifter og parkeringsbøter har kommunen legalpant i eigedomen eller bilen. Det vil seia at kommunen kan krevja trekk i løn eller trygd for desse krava. Krava kan også krevjast gjennom tvangssal av eigedom eller bil.

Målgruppe/brukarar

Alle tenesteeiningar i Stord kommune, inkl. alle lønsmottakarar
Bømlo kommune

 • Fitjar kommune
 • Stord Kyrkjelege Fellesråd
 • Stord Hamnestell
 • Sokneråda i Stord
 • Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS

Samarbeidspartar er m.a.

 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Statens Pensjonskasse
 • Evry
 • Agresso
 • NAV
 • Fylkeskommunen
 • Andre kommunar
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Private barnehagar